نمایش 1 - 8 از 9 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
حسن اکبری بیرق - - - -
حمیدرضا حسن زاده توکلی - - - -
عبدالله حسن زاده میرعلی - - - -
ناصر رحیمی - - - -
محمد رضائی - - - -
علی محمد شاه سنی - - - -
یداله شکری - - - -
سید حسن طباطبائی - - - -
داود محمدی - - - -
Top